تبلیغات تبلیغات Ads

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

باب دوم – مالیات بردارایی

باب سوم - مالیات بردرآمد

باب چهارم – در مقررات مختلفه

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.