تبلیغات تبلیغات Ads
Image Post 84

صورت گردش وجوه نقد طبق روش 3 وجهی

جريانهاي نقدي در اين صورت مالي به سه دسته تقسيم مي شوند:

 

1.وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي                           

نشان دهنده ورود و خروج جريانهاي نقدي مربوط به فعاليتهاي اصلي شركت ميباشد

 منابع ورودي:وجوه دريافتي بابت فروش كالا يا ارائه خدمات، سود سهام دريافتي، سود سپرده بانكي دريافتي و ساير وروديهاي وجه نقد عملياتي

منابع خروجي: پرداخت بابت خريد كالا و موجودي كالا، پرداخت بابت هزينه هاي عملياتي (مانند: حقوق، بهره، ماليات، و ... )، ساير خروجي هاي وجه نقد عملياتي                     

 

2.وجه نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه گذاري 

نشان دهنده تغييرات در سرمايه گذاري بلند مدت،در دارايي ثابت و سهام شركتها و ساير داراييها ميباشد

  منابع ورودي:  وجوه حاصل از: 1. فروش سرمايه گذاري در سهام شركتي 2. دريافت وامهاي پرداختني  3. فروش دارايي ثابت  4. فروش ساير داراييها

 منابع خروجي:  وجوه پرداختي بابت:1.خريد دارايي ثابت  2.خريد سرمايه گذاري در سهام شركتها 3. پرداخت وام به ساير اشخاص 4. تحصيل ساير داراييها

 

3.وجه نقد حاصل از فعاليتهاي تامين مالي

نشان دهنده وجوه مربوط به دريافت يا پرداخت جهت سرمايه يا بدهي هاي شركت                             

منابع ورودي: وجوه حاصل از افزايش سرمايه و وجوه حاصل از دريافت وام

منابع خروجي: بازپرداخت اقساط وامهاي پرداختني

 

نمونه اي از صورت جريان وجه نقد را در ادامه مطلب ببینید

 

 

 

 

                                        شركت xx                           

 

                                صورت جريان وجه نقد

 

                             براي سال مالي منتهي به xx

 

فعاليتهاي عملياتي:

1.وجه نقد دريافتي از مشتريان                              xxxx

2.بهره دريافت شده                                               xxxx

3.وجه نقد پرداختي بابت خريد كالا                       ( xxxx )

4.وجه نقد پرداختي بابت هزينه هاي عملياتي       ( xxxx )

5.بهره پرداخت شده                             ( xxxx )

6.ماليات پرداخت شده                                  ( xxxx )

xxxx                                    خالص وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي

فعاليتهاي سرمايه گذاري:

7.وجه نقد حاصل از فروش اوراق حاضر براي فروش    xxxx

 

وامهاي اعطا شده                                               ( xxxx )

 

وصول اقصاط وام                                                  xxxx   

 

وجه نقد پرداختي بابت تحصيل دارايي ثابت            ( xxxx )

 

8.وجه نقد دريافتي بابت فروش دارايي ثابت             xxxx

 

خالص وجه نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه گذاري                           xxxx 

 

فعاليتهاي تامين مالي:

 

وجه نقد دريافتي بابت استغراض كوتاه مدت             xxxx

 

پرداخت بابت تسويه بدهي كوتاه مدت                  ( xxxx )   

 

وجه نقد دريافتي بابت انتشار اوراق قرضه                xxxx

 

9.وجه نقد دريافتي بابت انتشار سهام سرمايه         xxxx

 

سود سهام پرداخت شده                                   ( xxxx )

 

خالص وجه نقد حاصل از فعاليتهاي تامين مالي                                 xxxx 

 

كاهش در وجه نقد                                                                      ( xxxx )   

 

مانده وجه نقد در ابتداي سال                                                       xxxx   

 

مانده وجه نقد در پايان سال                                                   xxxxx

 
 


روش محاسبه اجزاي صورت جريان وجه نقد

 

1.         وجه نقد دريافتي از مشتريان  

   فروش                                     xx

 

  + كاهش در حساب دريافتني     xx

 

يا  - افزايش در حساب دريافتني   (xx)

 

                                               xx

 


 

2.                    بهره دريافت شده  

 

     درامد بهره                              xx

 

    + كاهش در بهره دريافتني         xx

 

يا  - افزايش در بهره دريافتني       (xx)

 

                                              xx

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.             وجه نقد پرداختي بابت خريد كالا

   بهاي تمام شده كالاي خريداري شده  xx 

  - موجودي كالا                                (xx)

  خريد كالا                                          xx

  + كاهش در حساب پرداختني           xx  

يا - افزايش در حساب پرداختني         (xx)

   xx                                                  

 

 

4.وجه نقد پرداختي بابت هزينه هاي عملياتي

    هزينه هاي عملياتي                  xx

 

   - استهلاك                                 (xx)

   - كاهش درپيش پرداختها           (xx)

 

يا  + افزايش درپيش پرداختها          xx

 

و  + كاهش درهزينه هاي پرداختي  xx  

 

يا  - افزايش درهزينه هاي پرداختي  ((xx

 
 
 
 
 
 

                                                xx

 

 

 

     هزينه بهره                            xx

 

    + كاهش در بهره پرداختني      xx

 

يا  - افزايش در بهره پرداختني      (xx)

 

                                               xx

 

 

 
 

6.              ماليات پرداخت شده

 

     ماليات پرداختني                    xx

 

    + كاهش در ماليات پرداختني   xx

 

يا  - افزايش در ماليتت پرداختني   (xx)

 

                                               xx

 

 

 
 

7.وجه نقد حاصل از فروش اوراق حاضر براي فروش.(سرمايه گذاري)

 

     بهاي تمام شده اوراق فروش رفته        xx

 

    + سود فروش                                    xx

 

يا  - زيان فروش                                     (xx)

 

                                                             xx

 

 

 
 

8.وجه نقد حاصل از فروش دارايي ثابت

 

     بهاي تمام شده دارايي ثابت    xx

 

    + سود فروش                        xx

 

يا  - زيان فروش                         (xx)

 

                                                  xx

 

 

 
 

 9.وجه نقد دريافتي بابت انتشار سهام سرمايه

 

     سهام سرمايه                  xx

 

    + سود سهام                    xx                

 
 
 
 
 
 

                                               xx

دسته بندی : صورتهای مالی ، گردش وجوه نقد ،