نظر خود را درباره سطح کیفیت مطالب ارائه شده بیان کنید
(24.59%) 76
عالی
(14.23%) 44
خوب
(9.708%) 30
متوسط
(12.94%) 40
ضعیف
(9.385%) 29
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 219